CODI ÈTIC DE JOIERIA GRAU

         1.        INTRODUCCIÓ

Aquest Codi Ètic recull els principis ètics en què es basa l'activitat de GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L., conté una descripció de les conductes que cal promoure i dels comportaments que cal evitar.

         2.          ÀMBIT D'APLICACIÓ DEL CODI ÈTIC

El codi ètic recull el catàleg de normes que són aplicables als administradors ia tots els empleats de GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. incloent-hi personal en pràctiques i becaris. Amb l'aplicació del Codi, es pretén que les persones que exerceixen les seves activitats dins de GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L.demostrin un comportament íntegre i professional en tot moment i contribueixin al bon ambient i al compromís de GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. denunciant aquelles conductes que puguin fer malbé imatge i/o reputació.

L'àmbit d'aplicació d'aquest Codi Ètic s'estendrà, en la mesura que sigui possible, als proveïdors, clients i qualsevol altra persona física o jurídica que pugui afectar GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. amb la seva actuació.

         3.          PRINCIPIS GENERALS DEL CODI ÈTIC

                  3.1.      Respecte a les persones
GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. promourà en tot moment, unes relacions basades en el respecte pels altres i la col·laboració recíproca. GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. assumeix el compromís de vetllar perquè hi hagi un ambient laboral exempt de qualsevol tipus de violència i/o assetjament, amb la conseqüent prohibició de tota mena de discriminació, intimidació i conductes ofensives o impròpies, faltes de respecte o qualsevol mena d'agressió física o verbal en les relacions professionals dins de la Societat.

                  3.2.      Principi d'igualtat i no discriminació
GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. té com a principi bàsic mantenir un entorn laboral on es respecti la dignitat de totes les persones i s'eviti qualsevol tipus de conducta vulneradora dels drets fonamentals protegits per la Constitució Espanyola i l'ordenament jurídic general. GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. expressa el seu ferm compromís amb el principi de promoure la igualtat d'oportunitats en l'accés a la feina i en la promoció professional, evitant en tot moment situacions de discriminació o desigualtat per raó de gènere, raça, condició social o sexual , estat civil, religió, afiliació sindical, malaltia o minusvalidesa o qualsevol altra circumstància.

                  3.3.      Seguretat a la feina
GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. es respectarà en tot moment les mesures preventives aplicables en matèria de seguretat i salut laboral. Amb aquesta finalitat, tenen lobligació de conèixer i emprar els recursos que. GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. posi a la vostra disposició en matèria de seguretat i prevenció de riscos laborals i, si escau, assegurar que els membres dels seus equips realitzen les seves activitats en condicions de seguretat.

                  3.4.      Drets laborals
En cap cas s'imposaran a 
GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. condicions laborals o de Seguretat Social que perjudiquin, suprimeixin o restringeixin els drets que els treballadors tinguin reconeguts per disposicions legals, convenis col·lectius o contractes individuals. Tampoc no es contractaran treballadors sense comunicar-ne l'alta en el règim de la Seguretat Social que correspongui.
En relació amb els treballadors estrangers, no es procedirà a la contractació sense haver obtingut la corresponent autorització de treball. Tampoc no s'aplicaran tècniques de simulació de contracte ni de col·locació en cap cas.
En els processos de selecció de personal s'utilitzarà una metodologia que garanteixi la veracitat de les ofertes de treball i en cap cas s'oferiran condicions de treball enganyoses o falses. En el cas de contractar amb proveïdors estrangers, 
GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. vetllarà perquè a cap no es produeixi casos d'explotació infantil.

                  3.5.      Conciliació del treball i vida personal
GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. promourà un ambient de treball compatible amb el desenvolupament personal, facilitant entre les persones dels seus equips, l'accés a les mesures que faciliten la conciliació de l'exercici de l'activitat professional a GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. amb les necessitats de la seva vida personal, per tal de millorar la qualitat de vida dels empleats i les seves famílies.

                  3.6.      Protecció del medi ambient
GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L., en l'àmbit de les seves competències, ha de respectar les exigències legals i procediments interns que s'estableixin a cada moment, per respectar l'entorn natural, minimitzar el consum de recursos, potenciar la sostenibilitat i controlar el impacte medi ambiental de les activitats.

         4.          PAUTES DE CONDUCTA PER A SITUACIONS CONCRETES

                  4.1.      Conflictes d'Interès
Els administradors i treballadors actuaran sempre de manera que els seus interessos particulars, els dels seus familiars o d'altres persones que hi estiguin vinculades no primin sobre els de 
GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. o els seus clients. Aquesta pauta de conducta s'aplicarà tant a les relacions amb GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L., com amb els clients, els proveïdors o qualsevol altre tercer. Els administradors i treballadors identificaran i informaran de les situacions de conflicte dinterès tant potencials com reals, incloses les derivades de relacions de parentiu o altres afins.

                  4.2.      Informació Privilegiada
Els administradors i treballadors que disposin d'informació privilegiada no efectuaran operacions per compte propi o aliè, directament o indirectament, sobre els valors o instruments que afecti. Tampoc no promouran, empararan o recomanaran que altres les realitzin.

                  4.3.      Deure de Confidencialitat
Els administradors i treballadors han de guardar secret professional respecte a totes les dades o informació que coneguin com a conseqüència de l'exercici de la seva activitat professional, ja siguin procedents o es refereixin a 
GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L., als seus treballadors, clients i proveïdors oa qualsevol altre tercer. Han de complir amb l'obligació de secret fins i tot un cop finalitzada la relació amb GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L.

                  4.4.      Relacions amb proveïdors
Els processos d'elecció de proveïdors es caracteritzen per la recerca de competitivitat i qualitat, garantint la igualtat d'oportunitats entre tots. Els administradors i treballadors i, molt especialment, aquelles amb intervenció en decisions sobre la contractació de subministraments o serveis o en la fixació de les seves condicions econòmiques, evitaran qualsevol classe dinterferència que pugui afectar la seva imparcialitat o objectivitat al respecte.

                  4.5.      Relacions amb clients
Es procurarà evitar la relació d'exclusivitat amb un client que pugui donar lloc a una vinculació personal excessiva o restringir-ne l'accés a altres empleats o canals de 
GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L.
S'haurà de posar en coneixement dels clients qualsevol relació econòmica o d' una altra índole que pogués suposar un conflicte d'interès amb ells, adoptant les mesures necessàries per evitar que interfereixi en la relació del client amb 
GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L.

                  4.6.      Protecció de Dades de Caràcter Personal
Els administradors i treballadors estan obligats a respectar el dret a la protecció de dades, el dret a l'honor ia la intimitat personal de totes les persones a les dades de les quals tinguin accés per raó de l'exercici de la seva activitat dins de 
GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. Dit respecte s'haurà d'aplicar a qualsevol informació concernent a una persona: dades identificatives, de filiació, familiars, econòmics, audiovisuals o de qualsevol altra índole que permetin la seva identificació. Les dades de caràcter personal seran tractades d'acord amb els principis establerts a la normativa de protecció de dades.

                  4.7.      Normes del Manual de Prevenció del Blanqueig de Capitals
Els administradors i treballadors compliran estrictament les normes que s'estableixen al Manual de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme.

                  4.8.      Ús de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
Els administradors i treballadors vetllaran per la prevenció i el control dels delictes que es puguin cometre mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació, els més destacats són:

·         Accés no autoritzat a sistemes informàtics de competidors, clients o qualsevol altra empresa o organització pública o privada.

·         Difusió de virus o programes que puguin produir danys a actius materials o immaterials.

·         Qualsevol altre tipus de danys informàtics, inclosos els sabotatges o la simple alteració de les dades o la informació continguda en un sistema informàtic aliè.

·         Les estafes electròniques i qualsevol mena d'engany basat en l'ús de les tecnologies de la informació.

·         Difusió de rumors, crítiques i boicots a través dInternet i les xarxes socials, retuits i reenviament de missatges de qualsevol tipus.

·         Infracció de la propietat intel·lectual o industrial dactius tecnològics.

·         Espionatge industrial mitjançant Internet.

·         Cessió no autoritzada de bases de dades .

                  4.9.      Drets de propietat intel·lectual i industrial del Grup
GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. és titular de la propietat i dels drets d'ús i explotació dels programes i sistemes informàtics, equips, manuals, vídeos, projectes, estudis, informes, campanyes de publicitat i altres obres i drets creats, desenvolupats, perfeccionats o utilitzats pels seus empleats, dins de la seva activitat laboral o en base a les facilitats informàtiques de GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. Els administradors i treballadors:

·        Respectaran la propietat intel·lectual i el dret d'ús que correspon a GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L.en relació amb els programes i els sistemes informàtics; equips, manuals i vídeos; coneixements, processos, tecnologia, “know-how”, campanyes de publicitat, i en general, altres obres i treballs desenvolupats o creats a la Societat. Per tant, la seva utilització es realitzarà en lexercici de lactivitat professional i es tornarà tot el material en què se suportin quan siguin requerides.

·        També hauran de respectar el principi de confidencialitat estricta quant a les característiques dels drets, llicències, programes, campanyes de publicitat, sistemes i dels coneixements tecnològics, en general, la propietat dels quals o drets d'explotació o d'ús corresponguin a GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L.

·        No han d'explotar, reproduir, replicar o cedir els sistemes i aplicacions informàtiques de GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. per a finalitats alienes al mateix, tant si aquesta activitat és remunerada com si no i encara que aquesta activitat es realitzi utilitzant qualsevol sistema, mitjà o aplicació informàtica de la Societat fora de l'horari laboral de l'empleat.

·        No utilitzaran la imatge, nom, marques o logotip de GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L., excepte per al desenvolupament adequat de la seva activitat professional.

·        Respectaran els drets de propietat intel·lectual i industrial que tinguin terceres persones alienes a GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. En particular, la utilització a la Societat de qualsevol contingut pertanyent a tercers requerirà l'obtenció de la prèvia autorització dels tercers.

                4.10.     Imatge i reputació corporativa
GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. considera la seva imatge i reputació corporativa com un actiu molt valuós per preservar la confiança dels seus accionistes, empleats, clients, proveïdors, autoritats i de la societat en general. Els administradors i treballadors hauran de posar la màxima cura en preservar la imatge i la reputació de GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. en totes les seves actuacions professionals.

                4.11.     Obligacions tributàries i Seguretat Social
GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. complirà puntualment amb les obligacions en matèria fiscal i de Seguretat Social. Els administradors estaran informats de les polítiques fiscals aplicades per GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. La comptabilitat de GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. reflectirà fidelment la situació econòmica de la mateixa, s'evitaran totes aquelles pràctiques que suposin la il·lícita el·lusió del pagament de tributs en perjudici de la Hisenda Pública i de la Seguretat Social. GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. estarà atent a qualsevol client o proveïdor que intenti utilitzar l'estructura de GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. per a una operació de blanqueig de capitals o relacionada amb el finançament d'activitats terroristes. Qualsevol sospita d'una situació de risc en aquesta matèria es comunicarà immediatament al Canal Ètic. No s'efectuaran pagaments a persones físiques o jurídiques diferents de les que apareguin a la factura o al contracte que regula la seva relació amb GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L., llevat de el cas que existeixi una justificació jurídica (embargament, cessió de crèdits, etc.) que autoritzi a realitzar aquest pagament. No es rebran cobraments de persones físiques o jurídiques diferents de les que apareguin a la factura o al contracte que regula la seva relació amb GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L., excepte en el cas que hi hagi una justificació jurídica (embargament, cessió de crèdits, etc.) que autoritzi a realitzar aquest cobrament.

         5.          NORMES ESPECÍFIQUES PER EVITAR CONDUCTES DE CORRUPCIÓ

                  5.1.      Compliment de la legalitat
GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. basa les seves relacions amb el sector públic i el sector privat, tant a nivell nacional com internacional, en els principis de transparència i igualtat d'oportunitats, i descarta qualsevol actuació orientada a aconseguir un avantatge davant els competidors, al mercat o en els contractes públics o privats que es basen en un acte il·lícit. En conseqüència, GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L.:

·        Rebutja qualsevol conducta, pràctica o forma de corrupció, prohibint de manera expressa tota actuació d'aquesta naturalesa.

·        Tots els professionals han d'observar un comportament ètic en totes les seves actuacions i evitar qualsevol conducta que, encara que no violi la llei, pugui perjudicar la reputació de GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. i afectar de manera negativa els seus interessos i/o la seva imatge pública.

                  5.2.      Pautes per evitar incórrer en una conducta de corrupció de funcionaris públics
Està absolutament prohibit el lliurament o acceptació, promesa o oferiment de qualsevol classe de pagament, comissió, regal o retribució a qualssevol autoritats, funcionaris públics o empleats o directius d'empreses o organismes públics, tant a Espanya com a l'estranger. En el supòsit que 
GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. contracti amb agents, intermediaris o assessors per dur a terme transaccions o contractes en què intervingui una Administració pública, un organisme públic o una empresa pública, tant de nacionalitat espanyola com a estrangera, s'adoptaran les mesures següents:

·        S'utilitzaran com a agents, intermediaris o assessors, entitats de conegut prestigi al mercat o sector de què es tracti.

·        S'adoptarà la diligència deguda a la selecció de les persones intervinents i els seus col·laboradors, per assegurar-se que són dignes de confiança i no realitzen activitats que puguin implicar riscos, perjudicis econòmics o comprometre la reputació i la bona imatge de GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L.

·        En general, s'adoptarà una precaució especial en els supòsits en què la retribució de l'agent, intermediari o assessor estigui vinculada a l'èxit de la transacció o contracte.

                  5.3.      Pautes per evitar incórrer en una conducta de corrupció de particulars
Es prohibeix el lliurament o acceptació, promesa o oferiment de qualsevol classe de pagament, comissió, regal o retribució a qualssevol empleats, directius o administradors d'altres empreses perquè afavoreixin 
GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. respecte d'altres competidors. Les persones subjectes hauran de rebutjar i posar en coneixement de la Direcció qualsevol sol·licitud per tercers tant a Espanya com a l'estranger de pagaments, comissions, regals o retribucions de les esmentades anteriorment a favor de GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. i en perjudici de tercers.

         6.          APLICACIÓ DEL CODI ÈTIC

                  6.1.      Model de prevenció i control
GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. disposa d'una Política de Prevenció i Control on es descriurà un model de prevenció i control orientat a evitar els delictes a l'empresa. Aquesta política conté una descripció dels elements clau, que Grau Lloret , SL aplica per evitar les infraccions de la llei i els actes que puguin estar tipificats com a delicte al Codi Penal.

                  6.2.      Competències
Els administradors i treballadors tenen l'obligació de comunicar les situacions de risc que es puguin produir dins o fora de l'empresa, que puguin produir danys o perjudicis a qualsevol persona física o jurídica. A més de les situacions d'incompliment de la llei, del Codi Ètic o de la normativa que el desenvolupa . així com qualsevol proposta de millora del model de prevenció i control. El Comitè Ètic serà el responsable de gestionar el canal i d'atendre les comunicacions que s'hi remetin.
La supervisió del compliment del Codi Ètic correspon al Comitè Ètic, aquest inclourà al seu model de revisió els controls necessaris per comprovar que es compleix el que estableix el Codi Ètic, farà les propostes necessàries per a la seva millora, i informarà periòdicament 
GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. sobre laplicació daquest.

                  6.3.      Incompliment i sancions
El comportament de tots els professionals s'ha d'ajustar al compliment d'aquest codi ètic; mantindran una actitud col·laboradora i responsable en la identificació de situacions de real o potencial incompliment dels principis ètics i normes de conducta contingudes en aquest Codi, i les comunicaran a les instàncies encarregades de resoldre-les. L'incompliment del Codi Ètic pot donar lloc a l'aplicació del règim sancionador establert al Conveni Col·lectiu corresponent, sense perjudici de les sancions administratives o penals que, si escau, poguessin ser d'aplicació. El procediment sancionador s'iniciarà a partir d'una comunicació, com a resultat d'una investigació o arran de qualsevol altra forma que permeti el coneixement de la presumpta infracció per part del Comitè Ètic. El protocol d'investigació de la presumpta infracció serà l'establert a la Política de Prevenció i Control de 
GRAU BARCELONA DIAGONAL S.L. i serà confidencial.

         7.          CANAL DE DENÚNCIES

L'objectiu del Canal de denúncies és la recepció, la retenció i el tractament de les denúncies sobre irregularitats o incompliments de la normativa, comesos per empleats o societats.

Per fer-nos arribar la seva denúncia, si us plau, completeu la informació sol·licitada a través del canal de Denúncia de Joieria Grau, que trobareu al següent enllaç : https://joieriagrau.factorialhr.es/complaints