CÓDI ÈTIC

1. INTRODUCCIÓ

El present Codi Ètic recull els principis ètics en els quals es basa l'activitat de Grau Lloret, S.L., conté una descripció de les conductes que s'han de promoure i dels comportaments que s'han d'evitar.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ DEL CODI ÈTIC

El codi ètic recull el catàleg de normes que són aplicables als administradors i a tots els empleats de Grau Lloret, S.L. incloent personal en pràctiques i becaris. Amb l'aplicació del Codi, es pretén que les persones que exerceixen les seves activitats dins de Grau Lloret, S.L. demostrin un comportament íntegre i professional en tot moment i contribueixin al bon ambient i al compromís de Grau Lloret, S.L., denunciant aquelles conductes que puguin danyar la seva imatge i/o reputació.

L'àmbit d'aplicació d'aquest Codi Ètic s'estendrà, en la mesura que això sigui possible, als proveïdors, clients i qualsevol altra persona física o jurídica que pugui afectar Grau Lloret, SL amb la seva actuació.

2. PRINCIPIS GENERALS DEL CODI ÈTIC

 • Respecte a les persones

  Grau Lloret, S.L. promourà en tot moment, unes relacions basades en el respecte pels altres i la col·laboració recíproca.

  Grau Lloret, S.L. assumeix el compromís de vetllar perquè hi hagi un ambient laboral exempt de qualsevol tipus de violència i/o assetjament, amb la conseqüent prohibició de tot tipus de discriminació, intimidació i conductes ofensives o impròpies, faltes de respecte o qualsevol tipus d'agressió física o verbal en les relacions professionals dins de la societat.
 • Principi d'igualtat i no discriminació

  Grau Lloret, S.L. té com a principi bàsic mantenir un entorn laboral en què es respecti la dignitat de totes les persones i s'eviti qualsevol tipus de conducta vulneradora dels drets fonamentals protegits per la Constitució Espanyola i l'ordenament jurídic general.

  Grau Lloret, S.L. expressa el seu ferm compromís amb el principi de promoure la igualtat d'oportunitats en l'accés al treball i en la promoció professional, evitant en tot moment situacions de discriminació o desigualtat per raó de gènere, raça, condició social o sexual, estat civil, religió, afiliació sindical, malaltia o minusvalidesa o qualsevol altra circumstància.
 • Seguretat en el treball

  En Grau Lloret, S.L. es respectarà en tot moment les mesures preventives aplicables en matèria de seguretat i salut laboral. Amb aquesta finalitat, els administradors i treballadors tenen l'obligació de conèixer i emprar els recursos que Grau Lloret, S.L. posi a la seva disposició en matèria de seguretat i prevenció de riscos laborals i, si escau, assegurar que els membres dels seus equips realitzen les seves activitats en condicions de seguretat.
 • Drets laborals

  En cap cas s'han d'imposar a Grau Lloret, S.L. condicions laborals o de Seguretat Social que perjudiquin, suprimeixin o restringeixin els drets que els treballadors tinguin reconeguts per disposicions legals, convenis col·lectius o contractes individuals. Tampoc es contractaran treballadors sense comunicar la seva alta en el règim de la Seguretat Social que correspongui.

  En relació als treballadors estrangers, no es procedirà a la seva contractació sense haver obtingut la corresponent autorització de treball. Tampoc s'aplicaran tècniques de simulació de contracte ni de col·locació en cap cas.

  En els processos de selecció de personal s'utilitzarà una metodologia que garanteixi la veracitat de les ofertes de treball i en cap cas s'oferiran condicions de treball enganyoses o falses.

  En el cas de contractar proveïdors estrangers, Grau Lloret, SL vetllarà perquè en cap d'ells es produeixin casos d'explotació infantil.
 • Conciliació del treball i vida personal

  Grau Lloret, S.L. promourà un ambient de treball compatible amb el desenvolupament personal, facilitant entre les persones dels seus equips, l'accés a les mesures que faciliten la conciliació de l'exercici de l'activitat professional a Grau Lloret, S.L. amb les necessitats de la seva vida personal, amb l'objecte de millorar la qualitat de vida dels empleats i les seves famílies.
 • Protecció del medi ambient

  Grau Lloret, SL, en l'àmbit de les seves competències, ha de respectar les exigències legals i procediments interns que s'estableixin en cada moment, per respectar l'entorn natural, minimitzar el consum de recursos, potenciar la sostenibilitat i controlar l'impacte mediambiental de les seves activitats.

3. PAUTES DE CONDUCTA PER A SITUACIONS CONCRETES

 • Conflictes d'Interès

  Els administradors i treballadors actuaran sempre de manera que els seus interessos particulars, els dels seus familiars o d'altres persones vinculades a ells no prevalguin sobre els de Grau Lloret, S.L. o els seus clients. Aquesta pauta de conducta s'aplicarà tant en les relacions amb Grau Lloret, S.L., com amb els clients, els proveïdors o qualsevol altre tercer. Els administradors i treballadors identificaran i informaran de les situacions de conflicte d'interès tant potencials com reals, incloses les derivades de relacions de parentiu o altres afins.
 • Informació Privilegiada

  Els administradors i treballadors que disposin d'informació privilegiada no efectuaran operacions per compte propi o aliè, directament o indirectament, sobre els valors o instruments als quals afecti. Tampoc han de promoure, d'emparar o recomanaran que altres les realitzin.

  Es considera informació privilegiada, tota informació de caràcter concret que no s'hagi fet pública, i que, de fer-se pública, podria influir de manera apreciable sobre Grau Lloret, S.L.
 • Deure de confidencialitat

  Els administradors i treballadors han de guardar secret professional respecte a quantes dades o informació coneguin com a conseqüència de l'exercici de la seva activitat professional, ja siguin procedents o es refereixin a Grau Lloret, S.L., als seus treballadors, clients i proveïdors o a qualsevol altre tercer. Han de complir amb l'obligació de secret fins i tot un cop finalitzada la seva relació amb Grau Lloret, S.L.
 • Relacions amb proveïdors

  Els processos d'elecció de proveïdors es caracteritzen per la recerca de competitivitat i qualitat, garantint la igualtat d'oportunitats entre tots ells.

  Els administradors i treballadors i, molt especialment, aquells amb intervenció en decisions sobre la contractació de subministraments o serveis o en la fixació de les seves condicions econòmiques, evitaran qualsevol classe d'interferència que pugui afectar la seva imparcialitat o objectivitat.
 • Relacions amb clients

  Es procurarà evitar la relació d'exclusivitat amb un client que pugui donar lloc a una vinculació personal excessiva o restringir l'accés del mateix a altres empleats o canals de Grau Lloret, S.L.

  S'haurà de posar en coneixement dels clients qualsevol relació econòmica o d'una altra índole que pogués suposar un conflicte d'interès amb ells, i adoptar les mesures necessàries per evitar que interfereixi en la relació del client amb Grau Lloret, S.L.
 • Protecció de dades de caràcter personal

  Els administradors i treballadors estan obligats a respectar el dret a la protecció de dades, el dret a l'honor i a la intimitat personal de totes les persones a les dades tinguin accés per raó de l'exercici de la seva activitat dins de Grau Lloret, S.L.
  Aquest respecte s'haurà d'aplicar a qualsevol informació concernent a una persona: dades identificatives, de filiació, familiars, econòmics, audiovisuals o de qualsevol altra índole que permetin la seva identificació.
  Les dades de caràcter personal seran tractades d'acord amb els principis establerts en la normativa de protecció de dades.
 • Normes del Manual de Prevenció del Blanqueig de Capitals

  Els administradors i treballadors han de complir estrictament les normes que s'estableixen en el Manual de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme.
 • Ús de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació

  Els administradors i treballadors han de vetllar per la prevenció i el control dels delictes que es puguin cometre mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació, els delictes més destacats són:
  • Accés no autoritzat a sistemes informàtics de competidors, clients o qualsevol altra empresa o organització pública o privada.
  • Difusió de virus o programes que puguin produir danys en actius materials o immaterials.
  • Qualsevol altre tipus de danys informàtics, inclosos els sabotatges o la simple alteració de les dades o la informació continguda en un sistema informàtic propi o aliè.
  • Les estafes electròniques i qualsevol tipus d'engany basat en l'ús de les tecnologies de la informació.
  • Difusió de rumors, crítiques i boicots a través d'Internet i les xarxes socials, retuits i reenviament de missatges de qualsevol tipus.
  • Infracció de la propietat intel·lectual o industrial d'actius tecnològics.
  • Espionatge industrial a través d'Internet
  • Cessió no autoritzada de bases de dades
 • Drets de propietat intel·lectual i industrial del Grup

  Grau Lloret, S.L. és titular de la propietat i dels drets d'ús i explotació dels programes i sistemes informàtics, equips, manuals, vídeos, projectes, estudis, informes, campanyes de publicitat i altres obres i drets creats, desenvolupats, perfeccionats o utilitzats pels seus empleats, dins la seva activitat laboral o en base a les facilitats informàtiques de Grau Lloret, S.L. Els administradors i treballadors:
  • Respectaran la propietat intel·lectual i el dret d'ús que correspon a Grau Lloret, S.L. en relació amb els programes i sistemes informàtics; equips, manuals i vídeos; coneixements, processos, tecnologia, "know-how", campanyes de publicitat, i en general, altres obres i treballs desenvolupats o creats en la societat. Per tant, la seva utilització es realitzarà en l'exercici de l'activitat professional i es retornarà tot el material en què es suportin quan siguin requerides.
  • També hauran de respectar el principi de confidencialitat estricta pel que fa a les característiques dels drets, llicències, programes, campanyes de publicitat, sistemes i dels coneixements tecnològics, en general, la propietat o drets d'explotació o d'ús corresponguin a Grau Lloret, S.L.
  • No han d'explotar, reproduir, replicar o cedir els sistemes i aplicacions informàtiques de Grau Lloret, S.L. per a finalitats alienes a aquest, tant si aquesta activitat és remunerada com si no i encara que aquesta activitat es realitzi utilitzant qualsevol sistema, mitjà o aplicació informàtica de la Societat fins i tot fora de l'horari laboral de l'empleat.
  • No utilitzaran la imatge, nom, marques o logotip de Grau Lloret, S.L., excepte per a l'adequat desenvolupament de la seva activitat professional en el mateix.
  • Respectaran els drets de propietat intel·lectual i industrial que tinguin terceres persones alienes a Grau Lloret, S.L. En particular, la utilització en la Societat de qualsevol contingut pertanyent a tercers requerirà l'obtenció de la prèvia autorització d'aquests tercers.

 • Imatge i reputació corporativa

  Grau Lloret, S.L. considera la seva imatge i reputació corporativa com un actiu molt valuós per preservar la confiança dels seus empleats, clients, proveïdors, autoritats i de la societat en general. Els administradors i treballadors han de posar la màxima cura en preservar la imatge i reputació de Grau Lloret, S.L. en totes les seves actuacions professionals.
 • Obligacions tributàries i Seguretat Social

  Grau Lloret, SL complirà puntualment amb les seves obligacions en matèria fiscal i de Seguretat Social. Els administradors estaran informats de les polítiques fiscals aplicades per Grau Lloret, S.L.

  La comptabilitat de Grau Lloret, SL reflectirà fidelment la situació econòmica de la mateixa, s'evitaran totes aquelles pràctiques que suposin la il·lícita elusió del pagament de tributs en perjudici de la Hisenda Pública i de la Seguretat Social.

  Grau Lloret, SL estarà atent a qualsevol client o proveïdor que intenti utilitzar l'estructura de Grau Lloret, SL per a una operació de blanqueig de capitals o relacionada amb el finançament d'activitats terroristes. Qualsevol sospita d'una situació de risc en aquesta matèria es comunicarà immediatament al Canal Ètic.

  No s'efectuaran pagaments a persones físiques o jurídiques diferents de les que apareguin en la factura o en el contracte que regula la seva relació amb Grau Lloret, SL, excepte en el cas que hi hagi una justificació jurídica (embargament, cessió de crèdits, etc. ) que autoritzi a realitzar el pagament.

  No es rebran cobraments de persones físiques o jurídiques diferents de les que apareguin en la factura o en el contracte que regula la seva relació amb Grau Lloret, SL, excepte en el cas que hi hagi una justificació jurídica (embargament, cessió de crèdits, etc. ) que autoritzi a realitzar el cobrament.
 1. Normes específiques per EVITAR CONDUCTES DE CORRUPCIÓ
 • Compliment de la legalitat

  Grau Lloret, S.L. basa les seves relacions amb el sector públic i sector privat, tant a nivell nacional com internacional, en els principis de transparència i igualtat d'oportunitats, i descarta qualsevol actuació orientada a aconseguir un avantatge enfront dels competidors, al mercat o en els contractes públics o privats que es basi en un acte il·lícit. En conseqüència Grau Lloret, S.L .:
  • Rebutja qualsevol conducta, pràctica o forma de corrupció, prohibint de forma expressa tota actuació d'aquesta naturalesa.
  • Tots els professionals han d'observar un comportament ètic en totes les seves actuacions i evitar qualsevol conducta que, encara sense violar la llei, pugui perjudicar la reputació de Grau Lloret, S.L. i afectar de manera negativa als seus interessos i / o la seva imatge pública.

 • Pautes per evitar incórrer en una conducta de corrupció de funcionaris públics

  Està absolutament prohibida el lliurament o acceptació, promesa o oferiment de qualsevol classe de pagament, comissió, regal o retribució a qualsevol autoritat, funcionaris públics o empleats o directius d'empreses o organismes públics, tant a Espanya com a l'estranger.

  En el supòsit en què Grau Lloret, S.L. contracti amb agents, intermediaris o assessors per dur a terme transaccions o contractes en què intervingui una Administració pública, un organisme públic o una empresa pública, tant de nacionalitat espanyola com estrangera, s'adoptaran les següents mesures:
  • S'utilitzaran com a agents, intermediaris o assessors, entitats de conegut prestigi en el mercat o sector de què es tracti.
  • S'adoptarà la diligència deguda en la selecció de les persones entervinents i els seus col·laboradors, per assegurar que són molt segurs i no realitzen activitats que puguin implicar riscos, perjudicis econòmics o comprometre la reputació i la bona imatge de Grau Lloret, S.L.

En general, s'adoptarà una especial precaució en aquells supòsits en què la retribució de l'agent, intermediari o assessor estigui vinculada a l'èxit de la transacció o contracte.

 • Pautes per evitar incórrer en una conducta de corrupció de particulars

  Es prohibeix el lliurament o acceptació, promesa o oferiment de qualsevol classe de pagament, comissió, regal o retribució a qualsevol empleat, directius o administradors d'altres empreses perquè afavoreixin a Grau Lloret, S.L respecte d'altres competidors.

  Les persones subjectes hauran de rebutjar i posar en coneixement de la Direcció qualsevol sol·licitud per tercers tant a Espanya com a l'estranger de pagaments, comissions, regals o retribucions a favor de Grau Lloret, S.L i en perjudici de tercers.

6. APLICACIÓ DEL CODI ÈTIC

 • Model de prevenció i control

  Grau Lloret, S.L disposa d'una Política de Prevenció i Control en la qual es descriurà un model de prevenció i control orientat a evitar els delictes a l'empresa.

  Aquesta política conté una descripció dels elements clau, que a Grau Lloret, S.L. s'aplica per evitar les infraccions de la llei i els actes que puguin estar tipificats com a delicte al Codi Penal.
 • Competències

  Els administradors i treballadors tenen l'obligació de comunicar les situacions de risc que puguin produir-se dins o fora de l'empresa, que puguin produir danys o perjudicis a qualsevol persona física o jurídica. A més de les situacions d'incompliment de la llei, del Codi Ètic o de la normativa que el desenvolupa.

  Grau Lloret, S.L. disposa d'un Canal Ètic al qual podran dirigir les comunicacions que alertin sobre l'existència d'una situació de risc o d'incompliment, així com qualsevol proposta de millora del model de prevenció i control. El Comitè Ètic serà el responsable de gestionar el canal i d'atendre les comunicacions que es remetin a aquest.

  La supervisió del compliment del Codi Ètic correspon al Comitè Ètic, aquest inclourà en el seu model de revisió dels controls necessaris per comprovar que es compleix el que estableix el Codi Ètic, farà les propostes necessàries per a la seva millora, i informarà periòdicament a Grau Lloret, S.L. sobre l'aplicació del mateix.
 • Incompliment i sancions

  El comportament de tots els professionals s'ha d'ajustar al compliment d'aquest Codi Ètic; mantindran una actitud col·laboradora i responsable en la identificació de situacions de real o potencial incompliment dels principis ètics i normes de conducta contingudes en aquest Codi, i les comunicaran a les instàncies encarregades de resoldre-les.

  L'incompliment del Codi Ètic pot donar lloc a l'aplicació del règim sancionador establert en el Conveni Col·lectiu corresponent, sense perjudici de les sancions administratives o penals que, si escau, poguessin ser d'aplicació.

  El procediment sancionador s'iniciarà a partir d'una comunicació, com a resultat d'una investigació o arran de qualsevol altra forma que permeti el coneixement de la presumpta infracció per part del Comitè Ètic.

  El protocol de recerca de la presumpta infracció és el que estableix la Política de Prevenció i Control de Grau Lloret, SL i serà confidencial.